Dit is de 43.772.358e zoekopdracht sinds 1 oktober 2005.Dit is foto nummer 228 geplaatst op 10-11-2007 in de catagorie dokument.

Aanstelling Jan Pen tot Secretaris de gemeente Baarn deel 2

Klik hier voor een vergroting van deze foto

Op 18 november 1837 stelde Koning Willem I aan tot Secretaris der gemeente Baarn: Jan Pen, geboren op 16-2-1814 in Baarn, overleden 15-8-1858 in Baarn, zoon van Frans Pen en Willemijntje Schimmel. In 1841 zou deze Jan tot burgemeester van Baarn benoemd worden (evenals zij vader Frans) en dit blijven tot aan zijn dood in 1858. Hieronder volgt een transcriptie van deze akte: Kopijextract 18 November 1837 No 92. Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prin van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, enz, enz, enz. Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, dd 15e dezer, No 103: Hebben goedgevonden en verstaan an 1e Aan enz, 2e te benoemen en aan te stellen a tot enz e tot Secretaris der Gemeente Baarn (:Utrecht:) Johannes Pen. En is Onze Minister van Binnenlansche Zaken belast met de uitvoring dezes, enz. 's Gravenhage, den 18 November 1837 (geteekend) Willem van wege den Koning (geteekend) Van Doorn .....deert met deszelfs origineel De Griffier ter Staats Secretarie (getekend) L.H. Elias Schovel voor eensluidend afschrift, zoo veel het ge?xtraheerde aangaat. 's Gravenhage, den 22. November 1837 De Secretaris Generaal bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, T. Vollenhoven. De Ondergeteekende Secretaris Generaal bij het Ministerie van Binnenlandsche zaken verklaart bij deze voor zoo veel hem bekend is dat de opkomsten verbonden aan de betrekking van Secretaris der Gemeente Baarn, waartoe bij Z.M. besluit, van 18 November 1837 No 92, is benoemd en aangesteld de Heer Johannes Pen, bedragen eene somma van Honderd Vijfig Guldens (f 150) 's Gravenhage den 1e December 1837. T. Voollenhoven. Geregistreed te 's Gravenhage den Zesden december 1800 zenenendertig deel 23 folie63 cak 1. Ontvangt voor zegt opcenten, leges en zegel drie Gulden Zeven en Negentig Cents. de Ontvanger (handtekening)

Datering van de afbeelding: 18-11-1837
Bron: Dhr. E. van de Steeg, Baarn
Fotograaf: Onbekend
Gevraagd:

Klik hier om informatie over deze foto te mailen


De afgebeelde personen op de foto zijn: